Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one. The taxi driver was friendly. He took me to the airport.

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one.

The taxi driver was friendly. He took me to the airport.

  1. The taxi driver was friendly who took me to the airport.

  2. The taxi driver was friendly whom he took me to the airport.

  3. The taxi driver who was friendly took me to the airport.

  4. The taxi driver who took me to the airport was friendly.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: D. The ta x i driv e r w ho took me to the a irpo r t w a s f r iend l y . Đại từ quan hệ “who” được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, và nó đóng vai trò là một chủ ngữ. Đại từ quan hệ thường đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa nên A, B sai. Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D Dịch: Người lái xe taxi rất thân thiện. Ông ấy đã đưa tôi đến sân bay. => Người lái xe taxi dẫn tôi đến sân bay rất thân thiện.

Đáp án đúng: D.The taxi driver who took me to the airport was friendly.

Đại từ quan hệ “who” được dùng để thay thế cho danh từ chỉ người, và nó đóng vai trò là một chủ ngữ.
Đại từ quan hệ thường đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa nên A, B sai. Dựa vào nghĩa của câu, ta chọn đáp án D
Dịch: Người lái xe taxi rất thân thiện. Ông ấy đã đưa tôi đến sân bay.

=> Người lái xe taxi dẫn tôi đến sân bay rất thân thiện.
 

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best options I suggest ................ some money for poor children.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG