Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ All the trees were cut down for farmland ,’ Ann said.

Choose the correct reported speech for the statement below:        

All the trees were cut down for farmland,’ Ann said.

  1. Ann said that all the trees were cut down for farmland.

  2. Ann told all the trees were cut down for farmland.

  3. Ann said that all the trees had been cut down for farmland.

  4. Ann said that all the trees had cut down for farmland.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A và B ta loại đầu tiên vì A chưa lùi thì còn trong câu B, told phải có Object theo sau. Với câu D, had cut down không phải dạng passive voice như trong câu hỏi. Nên C là đáp án đúng. Ann nói rằng tất cả các cây đều bị chặt đi để lấy đất trồng trọt.

Đáp án A và B ta loại đầu tiên vì A chưa lùi thì còn trong câu B, told phải có Object theo sau. Với câu D, had cut down không phải dạng passive voice như trong câu hỏi. Nên C là đáp án đúng. Ann nói rằng tất cả các cây đều bị chặt đi để lấy đất trồng trọt.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct reported speech for the statement below: ‘ Stop the music, ’ my neighbor told us.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG