Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct options to fill in the blanks in the following sentence: They ________ in the desert if they ________ extra water with them.

Choose the correct options to fill in the blanks in the following sentence:

They ________ in the desert if they ________ extra water with them.

 

  1. will not survive; do not take

  2. will not survive; will not take

  3. do not survive; do not take

  4. do not survive; will not take

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề bài là câu điều kiện vì có từ "if" Tạm dịch: Họ sẽ không sống sót ở sa mạc nếu họ không mang thêm nước uống. Câu điều kiện đúng ở ngữ cảnh này là câu điều kiện loại 1, và chỉ có đáp án A là chính xác công thức của câu điều kiện này. If + present simple,S + will+V nguyên thể... hoặcS + will+V nguyên thể.... if + present simple

Câu đề bài là câu điều kiện vì có từ "if"

Tạm dịch: Họ sẽ không sống sót ở sa mạc nếu họ không mang thêm nước uống.

Câu điều kiện đúng ở ngữ cảnh này là câu điều kiện loại 1, và chỉ có đáp án A là chính xác công thức của câu điều kiện này.

If + present simple, S + will+V nguyên thể...

hoặc S + will+V nguyên thể.... if + present simple

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct optionto fill in the blank in the following sentence: If I _____ old clothes, I ____ them to those in need.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG