Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blanks in the following sentence. The parking area _____ the academy is only for teachers.

Choose the correct option to fill in the blanks in the following sentence.

The parking area _____ the academy is only for teachers.

  1. which is

  2. which around

  3. around

  4. is around

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có danh từ The parking area (Khu vực đậu xe). Đây là danh từ chỉ sự vật và phía sau chỉ là một từ academy (học viện) không phải nguyên câu đầy đủ. Ta dùng mệnh đề quan hệ which hoặc that trong trường hợp này. Xét cả 4 đáp án ta thấy rằng A. which is (có vẻ đúng ngữ pháp, nhưng khi ráp vào thì câu đề sẽ bị thiếu ý.) B. which around (sai ngữ pháp do thiếu động từ chính) C. around (hợp lý và đây là dạng tĩnh lược mệnh đề quan hệ) D. is around (sai ngữ pháp do thiếu đại từ quan hệ) Do đó, trong các đáp án, chỉ có C đúng. Nên ta chọn C. Dịch: Khu vực đậu xe xung quanh học viện chỉ dành cho giáo viên.

Câu đề có danh từ The parking area (Khu vực đậu xe). Đây là danh từ chỉ sự vật và phía sau chỉ là một từ academy (học viện) không phải nguyên câu đầy đủ.

Ta dùng mệnh đề quan hệ which hoặc that trong trường hợp này.

Xét cả 4 đáp án ta thấy rằng

A. which is (có vẻ đúng ngữ pháp, nhưng khi ráp vào thì câu đề sẽ bị thiếu ý.)

B. which around (sai ngữ pháp do thiếu động từ chính)

C. around (hợp lý và đây là dạng tĩnh lược mệnh đề quan hệ)

D. is around (sai ngữ pháp do thiếu đại từ quan hệ)

Do đó, trong các đáp án, chỉ có C đúng. Nên ta chọn C.

Dịch: Khu vực đậu xe xung quanh học viện chỉ dành cho giáo viên.

1

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences. Put in relative pronouns only if you have to. If the sentence is correct without relative pronouns, write . Also add commas where necessary. The sun, ...............is one o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG