Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: It is one of the ___________ trips I ________.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

It is one of the ___________ trips I ________.

  1. most special - have ever had

  2. more special - have ever had

  3. most special - ever have had

  4. more special - ever have had

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có nghĩa “Đó là một trong những chuyến đi (tuyệt vời) _____ mà tôi (có) ________.” Ở chỗ trống đầu tiên, câu ngụ ý so sánh nhất. Đối với tính từ dài (special) ta có cấu trúc: the + most + adj => most special. Ở chỗ trống thứ hai, chúng ta cần dùng thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc: S + have/has (ever/never) + Past participle => have ever had. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Dịch: Đó là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Câu đề có nghĩa “Đó là một trong những chuyến đi (tuyệt vời) _____ mà tôi (có) ________.”

Ở chỗ trống đầu tiên, câu ngụ ý so sánh nhất. Đối với  tính từ dài (special) ta có cấu trúc: the + most + adj => most special.

Ở chỗ trống thứ hai, chúng ta cần dùng thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc: S + have/has (ever/never) + Past participle => have ever had.

Vậy đáp án đúng là đáp án A.

Dịch: Đó là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Have you ever ………………to Moscow before?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG