Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: I have _________ Hanoi several times. But I like this time the most.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

I have _________ Hanoi several times. But I like this time the most.

  1. visited

  2. visiting

  3. visits

  4. has visited

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

“Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần. Nhưng tôi thích lần này nhất.” Đáp án A đúng vì dùng thì Present Perfect (have/has + V-ed/V3) diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Đáp án B sai vì phải dùng verb+ed hoặc past participle. Đáp án C sai cấu trúc Đáp án D sai cấu trúc

“Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần. Nhưng tôi thích lần này nhất.”

Đáp án A đúng vì dùng thì Present Perfect (have/has + V-ed/V3) diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Đáp án B sai vì phải dùng verb+ed hoặc past participle.

Đáp án C sai cấu trúc

Đáp án D sai cấu trúc

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Have you ever ………………to Moscow before?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG