Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: My bedroom is _____________ room in my house.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

My bedroom is _____________ room in my house.

  1. more comfortable

  2. comfortable

  3. the most comfortably

  4. the most comfortable

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đối với tính từ dài, ta theo công thức “the most + Adj.” D là câu trả lời đúng. Phòng ngủ là phòng thoải mất nhất trong nhà.

Đối với tính từ dài, ta theo công thức “the most + Adj.”

D là câu trả lời đúng.

Phòng ngủ là phòng thoải mất nhất trong nhà.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: I have _________ Hanoi several times. But I like this time the most.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG