Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: This Italian restaurant serves the most delicious spaghetti I _____.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

This Italian restaurant serves the most delicious spaghetti I _____.

  1. ever eat

  2. am ever eating

  3. have ever eaten

  4. ever eaten

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có nghĩa “Nhà hàng Ý này có món mỳ Ý ngon nhất mà tôi ________”, và đáp án là các hình thức khác nhau của động từ eat (ăn). Chúng ta dùng ever/never và thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau: S + have/has (ever/never) + past participle. Đối với chủ ngữ “I” ta dùng động từ “have”. Do đó, đáp án đúng là C. Dịch: Nhà hàng Ý này có món mỳ Ý ngon nhất mà tôi từng ăn.

Câu đề có nghĩa “Nhà hàng Ý này có món mỳ Ý ngon nhất mà tôi ________”, và đáp án là các hình thức khác nhau của động từ eat (ăn).

Chúng ta dùng ever/never và thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau:

S + have/has (ever/never) + past participle.

Đối với chủ ngữ “I” ta dùng động từ “have”. Do đó, đáp án đúng là C.

Dịch: Nhà hàng Ý này có món mỳ Ý ngon nhất mà tôi từng ăn.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ______ to Paris before?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG