Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: He’s ________intelligent than my brother.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

He’s ________intelligent than my brother.

  1. most

  2. more

  3. the more

  4. the most

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta thấy có chữ “than” trong câu đề cho, ngụ ý so sánh hơn. Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài (intelligent): more + adj + than Do đó đáp án đúng là B. Dịch: Anh ấy thông minh hơn anh/em trai tôi.

Chúng ta thấy có chữ “than” trong câu đề cho, ngụ ý so sánh hơn.

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài (intelligent): more + adj + than

Do đó đáp án đúng là B.

Dịch: Anh ấy thông minh hơn anh/em trai tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: This Italian restaurant serves the most delicious spaghetti I _____.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG