Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ____ he be able to speak English fluently in the next 2 years?

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: 

____ he be able to speak English fluently in the next 2 years?

  1. Do

  2. Are

  3. Will

  4. Would

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong câu có cụm “the next 2 years” là chỉ mốc thời gian trong tương lai. Ngoài ra, đề bài hỏi về khả năng của một người nên ta dùng cấu trúc: S+ will be able to + V 0 Vì đây là câu hỏi nên ta cần đưa từ “will” ra đầu câu. Do đó, chỉ có đáp án “C. Will” là đáp án đúng. Dịch: Liệu anh ấy có thể nói tiếng Anh lưu loát trong hai năm tới không?

Trong câu có cụm “the next 2 years” là chỉ mốc thời gian trong tương lai. Ngoài ra, đề bài hỏi về khả năng của một người nên ta dùng cấu trúc:

S+ will be able to + V0 

Vì đây là câu hỏi nên ta cần đưa từ “will” ra đầu câu. Do đó, chỉ có đáp án “C. Will” là đáp án đúng.

Dịch: Liệu anh ấy có thể nói tiếng Anh lưu loát  trong hai năm tới không?

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I ..................... spend another moment in that restaurant. It was too noisy. A. can’t B. have been able to C. can D. couldn’t

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG