Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: _________ can cause breathing problems for some people.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

_________ can cause breathing problems for some people.

  1. air pollution

  2. water pollution

  3. noise pollution

  4. soil pollution

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau: A. air pollution (n.): ô nhiễm không khí B. water pollution (n.): ô nhiễm nước C. noise pollution (n.): ô nhiễm tiếng ồn D. soil pollution (n.): ô nhiễm đất Câu đề bài nói về một loại ô nhiễm mà gây ra các vấn đề hô hấp cho một số người. Trong các đáp án, chỉ có đáp án “A. air pollution” là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là A. Dịch: Ô nhiễm không khí có thể gây ra vấn đề hô hấp cho một số người.

Những từ trên có nghĩa như sau:

A. air pollution (n.): ô nhiễm không khí

B. water pollution (n.): ô nhiễm nước

C. noise pollution (n.): ô nhiễm tiếng ồn

D. soil pollution (n.): ô nhiễm đất

Câu đề bài nói về một loại ô nhiễm mà gây ra các vấn đề hô hấp cho một số người.

Trong các đáp án, chỉ có đáp án “A. air pollution” là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là A.

Dịch: Ô nhiễm không khí có thể gây ra vấn đề hô hấp cho một số người.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct optionto fill in the blank in the following sentence: If I _____ old clothes, I ____ them to those in need.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG