Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: I _______ hear what he said .

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: 

I _______ hear what he said.

  1. can’t

  2. couldn’t

  3. shan't

  4. won’t

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có cụm “what he said” (những gì anh ấy đã nói) diễn tả một sự việc ở quá khứ. Do đó từ cần điền phải ở thể quá khứ. Chỉ có đáp án “B. couldn’t” là đáp án đúng. Dịch: Tôi đã không thể nghe thấy những gì anh ấy nói.

Ta có cụm “what he said” (những gì anh ấy đã nói) diễn tả một sự việc ở quá khứ. Do đó từ cần điền phải ở thể quá khứ.

Chỉ có đáp án “B. couldn’t” là đáp án đúng.

Dịch: Tôi đã không thể nghe thấy những gì anh ấy nói.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Do you want ...................... photos for you ? A. I take B. me take C. me taking D. me to take

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG