Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: “You ______ take more exercise,” my doctor advised me.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: 

“You ______ take more exercise,” my doctor advised me.

  1. would like to        

  2. ought to        

  3. mustn’t

  4. would

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cấu trúc: would like + to V: muốn làm gì ought to + V : nên làm gì mustn’t + V: không được phép làm gì would + V : dùng trong ước muốn ở quá khứ Chỉ có đáp án B là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là B. Dịch: “Bạn nên tập thể dục nhiều hơn,” bác sĩ của tôi đã khuyên tôi.

Cấu trúc:

would like + to V: muốn làm gì

ought to + V : nên làm gì

mustn’t + V: không được phép làm gì

would + V : dùng trong ước muốn ở quá khứ

Chỉ có đáp án B là phù hợp nhất, do đó đáp án của câu này là B.

Dịch: “Bạn nên tập thể dục nhiều hơn,” bác sĩ của tôi đã khuyên tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: If we continue to ________ the earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG