Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: She spends most of her free time _________ the internet.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

 

She spends most of her free time _________ the internet.

  1. reading

  2. surfing

  3. flying

  4. keeping

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các đáp án trên có nghĩa như sau: A. reading: đọc B. surfing: lướt C. flying: bay D. keeping: giữ Chỉ có đáp án “B. surfing” là phù hợp nhất về nghĩa. Ta có cụm “surfing the internet” nghĩa là “lướt internet”. Do đó đáp án của câu này là B. Dịch: Cô dành phần lớn thời gian rảnh của mình để lướt internet.

Các đáp án trên có nghĩa như sau:

A. reading: đọc

B. surfing: lướt

C. flying: bay

D. keeping: giữ

Chỉ có đáp án “B. surfing” là phù hợp nhất về nghĩa. Ta có cụm “surfing the internet” nghĩa là “lướt internet”. Do đó đáp án của câu này là B.

Dịch: Cô dành phần lớn thời gian rảnh của mình để lướt internet.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best option for each sentence. Leave early so that you .............. miss the bus. A. didn’t B. shouldn’t C. won’t D. mustn’t

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG