Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: My brother________ the piano well at the age of 10.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:  

 

My brother________ the piano well at the age of 10.

  1. could play

  2. can play

  3. will play

  4. won’t play

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có cụm “at the age of 10” chỉ mốc thời gian trong quá khứ nên ta dùng “could” theo sau là động từ ở dạng nguyên thể “play”. Vậy đáp án của câu là “A. could play”. Dịch: Em trai tôi đã có thể chơi piano rất giỏi lúc 10 tuổi.

Ta có cụm “at the age of 10” chỉ mốc thời gian trong quá khứ nên ta dùng “could” theo sau là động từ ở dạng nguyên thể “play”.

Vậy đáp án của câu là “A. could play”.

Dịch: Em trai tôi đã có thể chơi piano rất giỏi lúc 10 tuổi.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. I ..................... spend another moment in that restaurant. It was too noisy. A. can’t B. have been able to C. can D. couldn’t

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG