Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: We will walk to school instead ______ driving a car tomorrow.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

 

We will walk to school instead ______ driving a car tomorrow.

  1. for

  2. of

  3. in

  4. on

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: “instead” đi với giới từ “of” => “instead of” (thay vì, thay vào đó) Chỉ có đáp án “B. of” là phù hợp nhất về quy tắc và nghĩa nghĩa. Do đó đáp án của câu này là B. Dịch: Chúng tôi sẽ đi bộ đến trường thay vì lái xe vào ngày mai.

Ta có: “instead” đi với giới từ “of” => “instead of” (thay vì, thay vào đó)

Chỉ có đáp án “B. of” là phù hợp nhất về quy tắc và nghĩa nghĩa. Do đó đáp án của câu này là B.

Dịch: Chúng tôi sẽ đi bộ đến trường thay vì lái xe vào ngày mai.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best option for each sentence. Unless he runs he ..............catch the train. A. will B. wouldn’t C. mustn’t D. won’t

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG