Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Rocks and minerals are __________.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:   

Rocks and minerals are __________.

  1. organic

  2. liquid

  3. inorganic

  4. solidarity

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

organic (adj) hữu cơ liquid (n) chất lỏng inorganic (adj) vô cơ solidarity (n) sự đoàn kết Chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là C. Dịch: Đá và khoáng chất là vô cơ.

organic (adj) hữu cơ

liquid (n) chất lỏng

inorganic (adj) vô cơ

solidarity (n) sự đoàn kết

Chỉ có đáp án C là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là C.

Dịch: Đá và khoáng chất là vô cơ.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG