Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: She spends most of her free time _________ books.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

 

She spends most of her free time _________ books.

  1. reading

  2. surfing

  3. flying

  4. cooking

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. reading: đọc B. surfing: lướt C. flying : bay D. cooking: nấu ăn Chỉ có đáp án “A. reading” là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là A. Dịch: Cô ấy dành phần lớn thời gian rảnh của mình để đọc sách.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. reading: đọc

B. surfing: lướt

C. flying : bay

D. cooking: nấu ăn

Chỉ có đáp án “A. reading” là phù hợp nhất về nghĩa, do đó đáp án của câu này là A.

Dịch: Cô ấy dành phần lớn thời gian rảnh của mình để đọc sách.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: If we pollute the water, we _____ no clean water to use.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG