Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: ______ to Paris before?

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

______ to Paris before?

  1. Have you ever been

  2. Have ever you been

  3. Have you been ever

  4. You have ever been

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có nghĩa “ ________ đến Paris trước đây chưa?” Chúng ta dùng ever/never và thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu nghi vấn ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau: Have/has + S + (ever/never) + past participle…? Do đó đáp án đúng với cấu trúc trên là A. Dịch: Bạn đã từng đến Paris trước đây chưa?

Câu đề có nghĩa “ ________ đến Paris trước đây chưa?”

Chúng ta dùng ever/never và thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu nghi vấn ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau:

Have/has + S + (ever/never) + past participle…?

Do đó đáp án đúng với cấu trúc trên là A.

Dịch:  Bạn đã từng đến Paris trước đây chưa?

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: This Italian restaurant serves the most delicious spaghetti I _____.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG