Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: Peter _________ to Da Nang twice.

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence:

Peter _________ to Da Nang twice.  

  1. was

  2. has been

  3. been

  4. have been

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có nghĩa “Peter _________ đến Đà Nẵng hai lần”. Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau: S + have/has (ever/never) + past participle. Đối với chủ ngữ Peter số ít, chúng ta dùng động từ “has”. Do đó đáp án đúng là B. Dịch: Peter đã từng đến Đà Nẵng hai lần.

Câu đề có nghĩa “Peter _________ đến Đà Nẵng hai lần”.

Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả các trải nghiệm (thời gian chính xác xảy ra hành động không quan trọng). Câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc như sau:

S + have/has (ever/never) + past participle.

Đối với chủ ngữ Peter số ít, chúng ta dùng động từ “has”. Do đó đáp án đúng là B.

Dịch: Peter đã từng đến Đà Nẵng hai lần.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: What is __________ animal in your country?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG