Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Children …………..this movie to know more about Tet Holidays.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

Children …………..this movie to know more about Tet Holidays.    

  1. should watch

  2. mustn’t watch

  3. must watch

  4. shouldn’t watch

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

should + Vo: nên (thể hiện lời khuyên) must + Vo: phải (mang tính ép buộc) Do đó, xét về ý nghĩa câu A là phù hợp nhất. Câu trên có nghĩa là “Trẻ em nên xem bộ phim này để biết thêm nhiều điều về Tết.”

should + Vo: nên (thể hiện lời khuyên)

must + Vo: phải (mang tính ép buộc)

Do đó, xét về ý nghĩa câu A là phù hợp nhất.

Câu trên có nghĩa là “Trẻ em nên xem bộ phim này để biết thêm nhiều điều về Tết.”

1

Câu hỏi tương tự

Find out one grammatical error in the following sentence: We will to play hide-and-seek and enjoy special foods on the first day of Tet.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG