Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Is Ha Long Bay a new ………….. wonder of the world?

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

Is Ha Long Bay a new ………….. wonder of the world?  

  1. international

  2. national

  3. natural

  4. gradual

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau International - quốc tế National - quốc gia Natural - thiên nhiên Gradual - dần dần Trong các đáp án trên, chỉ có đáp án D là phù hợp nhất về nghĩa vì chúng ta có cụm “natural wonder” nghĩa là “kỳ quan thiên nhiên”. Dịch: Có phải Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới mới?”

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. International - quốc tế
  2. National - quốc gia
  3. Natural - thiên nhiên
  4. Gradual - dần dần

Trong các đáp án trên, chỉ có đáp án D là phù hợp nhất về nghĩa vì chúng ta có cụm “natural wonder” nghĩa là “kỳ quan thiên nhiên”.

Dịch: Có phải Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới mới?”

1

Câu hỏi tương tự

Look at the picture and answer the question: What is it?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG