Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: We often see a lot of foreign…………on Bui Vien Street in Ho Chi Minh City.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

We often see a lot of foreign…………on Bui Vien Street in Ho Chi Minh City.  

  1. centers

  2. islanders

  3. players

  4. backpackers

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau Centers - trung tâm Islander - người dân trên đảo Players - người chơi Backpackers - khách du lịch tự túc Các đáp án A, B và C không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án D là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là D. Dịch: Chúng ta thường thấy nhiều khách du lịch tự túc trên con đường Bùi Viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. Centers - trung tâm
  2. Islander - người dân trên đảo
  3. Players - người chơi
  4. Backpackers - khách du lịch tự túc

Các đáp án A, B và C không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án D là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là D.

Dịch: Chúng ta thường thấy nhiều khách du lịch tự túc trên con đường Bùi Viện ở thành phố Hồ Chí Minh.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Peter usually drives ............ Mary. A. more fast B. fast than C. faster than D. B & C are correct.

38

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG