Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: People ………………..casual clothes to attend a big party.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

People ………………..casual clothes to attend a big party.  

  1. shouldn’t wear

  2. mustn’t wear

  3. should to wear

  4. must to wear

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

shouldn’t + Vo: không nên (lời khuyên) mustn’t + Vo: cấm, không được phép (theo quy định hoặc luật pháp) Do đó, xét về ý nghĩa câu A là phù hợp nhất. Các câu C và D sai về cấu trúc của động từ (sau modal verb là các động từ nguyên mẫu). Câu trên có nghĩa là “Người ta không nên mặc trang phục bình thường hàng ngày để đi dự tiệc lớn.”

shouldn’t + Vo: không nên (lời khuyên)

mustn’t + Vo: cấm, không được phép (theo quy định hoặc luật pháp)

Do đó, xét về ý nghĩa câu A là phù hợp nhất.

Các câu C và D sai về cấu trúc của động từ (sau modal verb là các động từ nguyên mẫu).

Câu trên có nghĩa là “Người ta không nên mặc trang phục bình thường hàng ngày để đi dự tiệc lớn.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: You ……………….alcohol too much before you drive on the streets.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG