Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Most Vietnamese people usually go to …………to pray for a lucky lunar new year.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

Most Vietnamese people usually go to …………to pray for a lucky lunar new year.

  1. schools

  2. pagodas

  3. festivals

  4. museums

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau A. Schools - trường học B. Pagodas - chùa C. Festivals - lễ hội D. Museums - bảo tàng Trong các đáp án trên, đáp án B là phù hợp nhất về nghĩa. Dịch: Hầu hết người Việt Nam thường đi chùa để cầu nguyện cho một năm mới âm lịch đầy may mắn.

Những từ trên có nghĩa như sau

A. Schools - trường học

B. Pagodas - chùa

C. Festivals - lễ hội

D. Museums - bảo tàng

Trong các đáp án trên, đáp án B là phù hợp nhất về nghĩa.

Dịch: Hầu hết người Việt Nam thường đi chùa để cầu nguyện cho một năm mới âm lịch đầy may mắn.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to answer the following question: What phrase doesn’t belong in the following group?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG