Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: You ……………….alcohol too much before you drive on the streets.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

You ……………….alcohol too much before you drive on the streets.  

  1. shouldn’t drink

  2. mustn’t drink

  3. should to drink

  4. must to drink

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

mustn’t + Vo: cấm, không được phép (theo quy định hoặc luật pháp) shouldn’t + Vo: không nên (lời khuyên) Do đó, xét về ý nghĩa câu B là phù hợp nhất. Các câu C và D sai về cấu trúc của động từ (sau modal verb là các động từ nguyên mẫu). Câu trên có nghĩa là “Bạn không được uống rượu bia quá nhiều trước khi bạn lái xe trên đường phố.”

mustn’t + Vo: cấm, không được phép (theo quy định hoặc luật pháp)

shouldn’t + Vo: không nên (lời khuyên)

Do đó, xét về ý nghĩa câu B là phù hợp nhất.

Các câu C và D sai về cấu trúc của động từ (sau modal verb là các động từ nguyên mẫu).

Câu trên có nghĩa là “Bạn không được uống rượu bia quá nhiều trước khi bạn lái xe trên đường phố.”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: What …...your family …….during the upcoming Tet holidays?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG