Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: What …...your family …….during the upcoming Tet holidays?

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

What …...your family …….during the upcoming Tet holidays?  

  1. will….take

  2. will…go

  3. will…sing

  4. will…do

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

will + Vo: sẽ (chỉ dự định tương lai) Vì là câu hỏi nên ta phải đảo trợ động từ “will” ra trước chủ ngữ. Xét về ý nghĩa, D là đáp án chính xác. Câu trên có nghĩa là “Gia đình bạn sẽ làm gì trong dịp Tết sắp tới?”

will + Vo: sẽ (chỉ dự định tương lai)

Vì là câu hỏi nên ta phải đảo trợ động từ “will” ra trước chủ ngữ.

Xét về ý nghĩa, D là đáp án chính xác.

Câu trên có nghĩa là “Gia đình bạn sẽ làm gì trong dịp Tết sắp tới?”

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: You ……………….alcohol too much before you drive on the streets.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG