Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: What is the ……………. road to the forest?

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

What is the ……………. road to the forest?

  1. most short

  2. more short

  3. short

  4. shortest

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

So sánh nhất với tính từ ngắn, ta dùng the đi với tính từ có thêm đuôi -est. Vậy đáp án đúng là D. Dich: Con đường nào là ngắn nhất để vào rừng?

So sánh nhất với tính từ ngắn, ta dùng the đi với tính từ có thêm đuôi -est. Vậy đáp án đúng là D.

Dich: Con đường nào là ngắn nhất để vào rừng?

1

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences below using the correct form of adjectives. Summer is Spring. (hot)

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG