Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: The Gobi is one of the hottest …………in the world.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

The Gobi is one of the hottest …………in the world.

  1. mountains

  2. deserts

  3. rivers

  4. beaches

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau Mountains - núi Deserts - sa mạc Rivers - sông Beaches - bãi biển Các đáp án A, C và D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án B là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là B. Dịch: Gô-bi là một trong những sa mạc nóng nhất trên thế giới.

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. Mountains - núi
  2. Deserts - sa mạc
  3. Rivers - sông
  4. Beaches - bãi biển

Các đáp án A, C và D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án B là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là B.

Dịch: Gô-bi là một trong những sa mạc nóng nhất trên thế giới.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: Is Ha Long Bay a new ………….. wonder of the world?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG