Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: The Sahara is the ……………. desert in the world.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

The Sahara is the ……………. desert in the world.

  1. most hot

  2. hotter

  3. hottest

  4. more hot

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

So sánh nhất với tính từ ngắn, ta dùng the đi với tính từ có thêm đuôi -est. Vậy đáp án đúng là C. Dịch: Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới.

So sánh nhất với tính từ ngắn, ta dùng the đi với tính từ có thêm đuôi -est. Vậy đáp án đúng là C.

Dịch: Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to answer the following question: You must_____ your room now.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG