Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence: I feel so hungry now, so I ……………have something to eat here.

Choose the correct option to fill in the blank of the following sentence:

I feel so hungry now, so I ……………have something to eat here.

  1. can

  2. can’t

  3. mustn’t

  4. must

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: Can - có thể Can’t - không thể Mustn’t - không được phép Must - phải Và Must + Vo dùng để chỉ sự việc mang tính cần thiết theo cảm tính chủ quan của người nói. Vậy nên chỉ có đáp án D là phù hợp nhất về nghĩa. Dịch: Giờ tôi đang thấy đói bụng, nên tôi phải đi kiếm cái gì đó ở đây để ăn.

Các từ trên có nghĩa như sau:

  1. Can - có thể
  2. Can’t - không thể
  3. Mustn’t - không được phép
  4. Must - phải

Và Must + Vo dùng để chỉ sự việc mang tính cần thiết theo cảm tính chủ quan của người nói. Vậy nên chỉ có đáp án D là phù hợp nhất về nghĩa.

Dịch: Giờ tôi đang thấy đói bụng, nên tôi phải đi kiếm cái gì đó ở đây để ăn.

1

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of comparison. Of the two sisters, Linda is (beautiful).

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG