Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: To _______ green is to do more to protect the environment and save the planet.

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence:

To _______ green is to do more to protect the environment and save the planet.

  1. go

  2. act

  3. make

  4. get

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta có cụm “ go green ” là sống xanh (lối sống bảo vệ môi trường). Do đó đáp án đúng là A. Dịch: Sống xanh là hành động nhiều hơn để bảo vệ môi trường và cứu lấy hành tinh.

Chúng ta có cụm “go green” là sống xanh (lối sống bảo vệ môi trường). Do đó đáp án đúng là A.

Dịch: Sống xanh là hành động nhiều hơn để bảo vệ môi trường và cứu lấy hành tinh.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer which has the closest meaning to the following sentences: “May I go out, mum?” – “No, I won’t let you go out.”

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG