Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: In the past, many nations just focused on ______ benefits without considering the environmental costs of certain economic activities.

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence:

In the past, many nations just focused on ______ benefits without considering the environmental costs of certain economic activities.

  1. long-term

  2. short-lived

  3. immediate

  4. potential

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau: long-term (a) - dài hạn short-lived (a) - tồn tại trong thời gian ngắn immediate (a) - trước mắt, tức thì potential (a) - tiềm năng Ta có cụm “immediate benefits” nghĩa là “những lợi ích trước mắt” Do đó đáp án phù hợp nhất về nghĩa là đáp án C. Dịch: Trước đây, nhiều quốc gia chỉ tập trung vào những lợi ích trước mắt mà không xem xét về thiệt hại môi trường của một số hoạt động kinh tế nhất định.

Những từ trên có nghĩa như sau:

long-term (a) - dài hạn

short-lived (a) - tồn tại trong thời gian ngắn

immediate (a) - trước mắt, tức thì

potential (a) - tiềm năng

Ta có cụm “immediate benefits” nghĩa là “những lợi ích trước mắt”

Do đó đáp án phù hợp nhất về nghĩa là đáp án C.

Dịch: Trước đây, nhiều quốc gia chỉ tập trung vào những lợi ích trước mắt mà không xem xét về thiệt hại môi trường của một số hoạt động kinh tế nhất định.

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG