Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: The raw sewage needs to be ______ treated before being dumped into the ocean.

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence:

The raw sewage needs to be ______ treated before being dumped into the ocean.

  1. chemically

  2. chemical

  3. chemist

  4. chemistry

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chúng ta cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ treat. Trong các lựa chọn trên, chỉ có đáp án A là trạng từ. Do đó đáp án đúng là A. Dịch: Nước thải thô cần được xử lý hóa học trước khi đổ ra biển..

Chúng ta cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ treat.

Trong các lựa chọn trên, chỉ có đáp án A là trạng từ. Do đó đáp án đúng là A.

Dịch: Nước thải thô cần được xử lý hóa học trước khi đổ ra biển..

1

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different stress pattern from the others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG