Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence. Emma is one of the cleverest students ______.

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence.

Emma is one of the cleverest students  ______.

  1. who I have known

  2. that I have known

  3. whose I have known

  4. which I have known

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có dùng cụm danh từ one of the cleverest students (một trong những học sinh thông minh nhất). Với so sánh nhất ta cần dùng đại từ quan hệ that đi kèm. Trong các đáp án, chỉ có B đúng ngữ pháp. Do đó, ta chọn B. Dịch: Emma là một trong những học sinh thông minh nhất mà tôi đã từng biết.

Câu đề có dùng cụm danh từ one of the cleverest students (một trong những học sinh thông minh nhất). Với so sánh nhất ta cần dùng đại từ quan hệ that đi kèm.

Trong các đáp án, chỉ có B đúng ngữ pháp. Do đó, ta chọn B.

Dịch: Emma là một trong những học sinh thông minh nhất mà tôi đã từng biết.

1

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences. Put in relative pronouns only if you have to. If the sentence is correct without relative pronouns, write . Also add commas where necessary. The sun, ...............is one o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG