Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence. You have to work _______ if you want to get promoted quickly.

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence.

You have to work _______ if  you want to get promoted quickly.

  1. more harder

  2. more hardly

  3. as harder

  4. much harder

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu trên cần sử dụng phép so sánh hơn để diễn đạt ý làm việc chăm chỉ hơn. Vì phó từ hard mang nghĩa chăm chỉ còn hardly mang nghĩa hiếm khi, cho nên ta cần chọn từ hard. Dạng so sánh hơn đúng của hard là harder. Trong các đáp án, chỉ có D đúng ngữ pháp. Do đó, ta chọn D. Dịch: Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn nếu bạn muốn được thăng tiến nhanh.

Câu trên cần sử dụng phép so sánh hơn để diễn đạt ý làm việc chăm chỉ hơn.

Vì phó từ hard mang nghĩa chăm chỉ còn hardly mang nghĩa hiếm khi, cho nên ta cần chọn từ hard. Dạng so sánh hơn đúng của hard là harder. Trong các đáp án, chỉ có D đúng ngữ pháp. Do đó, ta chọn D.

Dịch: Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn nếu bạn muốn được thăng tiến nhanh.  

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blanks in the following sentence. _______ Nile River , considered ______ longest river in the world , is approximately 4,258 miles long.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG