Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct optionto fill in the blank in the following sentence: If I _____ old clothes, I ____ them to those in need.

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence:

If I _____ old clothes, I ____  them to those in need.

  1. have / give

  2. will have/ give

  3. have / will give

  4. will have/ will give

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy đề bài là câu điều kiện vì có từ "if" Ta có câu if loại 1 với cấu trúc: If + present simple, S + will + V nguyên thể... Do đó chỉ có đáp án C là đúng cấu trúc. Tạm dịch: Nếu tôi có quần áo cũ, tôi sẽ cho những người cần nó.

Ta thấy đề bài là câu điều kiện vì có từ "if"

Ta có câu if loại 1 với cấu trúc: If + present simple, S + will + V nguyên thể...

Do đó chỉ có đáp án C là đúng cấu trúc.

Tạm dịch: Nếu tôi có quần áo cũ, tôi sẽ cho những người cần nó.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence. If the Earth _____warmer, lots of sea animals _____ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG