Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence. Look! The apples are all ripe. They _______ now .

Choose the correct option to fill in the blank in the following sentence.

Look! The apples are all ripe. They _______ now .

  1. can harvest

  2. should be harvest

  3. need harvested

  4. can be harvested

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu đề có chủ ngữ The apples (Những quả táo). Phần đáp án sử dụng động từ harvest (thu hoạch). Do đó, ta cần dùng thể bị động. Trong các đáp án, chỉ có D dùng đúng thể bị động với modal verb (modal verb + be + V3/ed), do động từ harvest có quy tắc. Cột 3 ta thêm -ed vào cuối từ. Do đó, ta chọn D. Dịch: Nhìn kìa. Những quả táo đã chín. Chúng có thể được hái bây giờ.

Câu đề có chủ ngữ The apples (Những quả táo). Phần đáp án sử dụng động từ harvest (thu hoạch). Do đó, ta cần dùng thể bị động.

Trong các đáp án, chỉ có D dùng đúng thể bị động với modal verb (modal verb + be + V3/ed), do động từ harvest có quy tắc. Cột 3 ta thêm -ed vào cuối từ. Do đó, ta chọn D.

Dịch: Nhìn kìa. Những quả táo đã chín. Chúng có thể được hái bây giờ.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. The games are open to anyone who wants to join in. Everyone ...............

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG