Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the sentence: The weather forcast said that it was going to rain heavily but later we ______go on a picnic because the weather was nice.

Choose the correct option to complete the sentence:

The weather forcast said that it was going to rain heavily but later we ______go on a picnic because the weather was nice.

  1. will be able to

  2. couldn't

  3. won't be able to

  4. could

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

The weather forcast said that it was going to rain heavily but later we could go on a picnic because the weather was nice. Chúng ta dùng “could + V(base form)” để nói về khả năng có thể làm gìtrong quá khứ. Vậy câu D đúng về ngữ pháp và hợp lí về nghĩa. Tạm dịch: Dự báo thời tiết nói trời sắp mưa lớn nhưng sau đó chúng tôi có thể đi dã ngoại vì thời tiết đẹp.

The weather forcast said that it was going to rain heavily but later we could go on a picnic because the weather was nice.

Chúng ta dùng “could + V(base form)” để nói về khả năng có thể làm gì trong quá khứ. Vậy câu D đúng về ngữ pháp và hợp lí về nghĩa.

Tạm dịch: Dự báo thời tiết nói trời sắp mưa lớn nhưng sau đó chúng tôi có thể đi dã ngoại vì thời tiết đẹp.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the sentence: Some robots in the future ______ to be used in military to find and get rid of bombs.If a robot has a mistake, the robot is damaged or destroyed,...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG