Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the sentence: Some robots in the future ______ to be used in military to find and get rid of bombs.If a robot has a mistake, the robot is damaged or destroyed, which is better than a person being killed.

Choose the correct option to complete the sentence:

Some robots in the future ______ to be used in military to find and get rid of bombs. If a robot has a mistake, the robot is damaged or destroyed, which is better than a person being killed. 

 

  1. will be able

  2. will be able to

  3. be able 

  4. will to be able

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Some robots in the future will be able to be used in military to find and get rid of bombs.If a robot has a mistake, the robot is damaged or destroyed, which is better than a person being killed. Tạm dịch: Tương lại một số người máy sẽ có thể được dùng trong quân đội để tìm và gỡ bom. Nếu người máy bị lỗi thì người máy sẽ bị hủy hoặc hư hỏng, tốt hơn là một người bị giết. Công thức đúng là: "will be able to + V nguyên thể" nhưng do câu đề bài đã có "to" trước V nguyên thể rồi nên ta chọn đáp án đúng là A.

Some robots in the future will be able to be used in military to find and get rid of bombs. If a robot has a mistake, the robot is damaged or destroyed, which is better than a person being killed. 

Tạm dịch: Tương lại một số người máy sẽ có thể được dùng trong quân đội để tìm và gỡ bom. Nếu người máy bị lỗi thì người máy sẽ bị hủy hoặc hư hỏng, tốt hơn là một người bị giết.

Công thức đúng là: "will be able to + V nguyên thể" nhưng do câu đề bài đã có "to" trước V nguyên thể rồi nên ta chọn đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Put the words in the correct order to make a sentence: Linda/ could/ Jack/ not/ until/ were/ swim/ they/ 10/ and/ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG