Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the sentence: My brother ______ go cyclingbeacuse his bike was broken.

Choose the correct option to complete the sentence:

My brother ______ go cycling beacuse his bike was broken.

  1. won't be able to

  2. could

  3. couldn't

  4. will be able to

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có công thức: S + could/couldn’t+ V(base form). để diễn tả khả năng có thể/ không thểlàm gì trong quá khứ Câu đề bài dùng thì quá khứ đơn (his bike was broken) nên đáp án đúng là C - dùng câu phủ định để bổ sung cho ý "xe đạp bị hư" => My brother couldn't go cycling because his bike was broken. Tạm dịch: Em trai tôi không thể đi chạy xe đạp vì xe của cậu ấy đã hư (hỏng).

Ta có công thức:

S + could/couldn’t + V(base form). để diễn tả khả năng có thể/ không thể làm gì trong quá khứ

Câu đề bài dùng thì quá khứ đơn (his bike was broken) nên đáp án đúng là C - dùng câu phủ định để bổ sung cho ý "xe đạp bị hư"

=> My brother couldn't go cycling because his bike was broken.

Tạm dịch: Em trai tôi không thể đi chạy xe đạp vì xe của cậu ấy đã hư (hỏng).

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer to complete the conversation below: A: ___________look after children and old people in the future? B: Yes, they will.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG