Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: There is not enough service in the countryside. It’s so ……………………..

Choose the correct option to complete the following sentence:

There is not enough service in the countryside. It’s so ……………………..

  1. narrow

  2. peaceful

  3. inconvenient

  4. exciting

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau Narrow - hẹp Peaceful - yên bình Inconvenient - bất tiện Exciting - hứng thú Các đáp án A, B, D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án C là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là C. Dịch: Không có đủ dịch vụ ở vùng nông thôn. Điều này thật bất tiện.

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. Narrow - hẹp
  2. Peaceful - yên bình
  3. Inconvenient - bất tiện
  4. Exciting - hứng thú

Các đáp án A, B, D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án C là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là C.

Dịch: Không có đủ dịch vụ ở vùng nông thôn. Điều này thật bất tiện.

1

Câu hỏi tương tự

Is the sentence below correct or incorrect? This is a narrow street.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG