Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: ________the weather was terrible, I enjoyed the holiday.

Choose the correct option to complete the following sentence:

 

________the weather was terrible, I enjoyed the holiday.

  1. Despite

  2. In spite of

  3. Although

  4. A and B are both correct

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ‘the weather was terrible"là một mệnh đề, nên ta phải sử dụng ‘although’. Vậy C là đáp án đúng. Dịch: Dù thời tiết rất tệnhưng tôi vẫn tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Ta có ‘the weather was terrible" là một mệnh đề, nên ta phải sử dụng ‘although’. Vậy C là đáp án đúng.

Dịch: Dù thời tiết rất tệ nhưng tôi vẫn tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentence. Don't forget _____ smartlywhen you attend an interview.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG