Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence : The TV programme attracted millions of ______.

Choose the correct option to complete the following sentence:

The TV programme attracted millions of ______.

 

 

  1. viewers

  2. reporters

  3. newsreaders

  4. MC

P. Pha

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

viewers: người xem (TV) Chương trình TV đã thu hút hàng triệu người xem. Đáp án B reporter là phóng viên đài truyền hình, sai. Đáp án C newsreader là người đọc tin tức, sai. Đáp án D MC là người dẫn chương trình, sai.

viewers: người xem (TV)

Chương trình TV đã thu hút hàng triệu người xem.

 

Đáp án B reporter là phóng viên đài truyền hình, sai.

Đáp án C newsreader là người đọc tin tức, sai.

Đáp án D MC là người dẫn chương trình, sai.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: After graduation, my father became a ……………….. He tells everyone what the weather was like.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG