Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: The position title of an MC can be replaced by a …………………..

Choose the correct option to complete the following sentence:

The position title of an MC can be replaced by a …………………..

  1. producer

  2. reporter

  3. host

  4. artist

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. producer – nhà sản xuất B. reporter – phóng viên C. host – dẫn chương trình D. artist – nghệ sĩ Trong các đáp án, chỉ có C phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn C. Dịch: Tên gọi nghề nghiệp của một MC có thể được thay thế bằng người dẫn chương trình.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. producer – nhà sản xuất

B. reporter – phóng viên

C. host – dẫn chương trình

D. artist – nghệ sĩ

Trong các đáp án, chỉ có C phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn C.

Dịch: Tên gọi nghề nghiệp của một MC có thể được thay thế bằng người dẫn chương trình.

1

Câu hỏi tương tự

Circle the odd out. A. a fever B. a cough C. a stomachache D. a letter

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG