Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: Taking photos and recording videos of actors are main responsibilities of …………..

Choose the correct option to complete the following sentence:

Taking photos and recording videos of actors are main responsibilities of …………..

  1. weathermen

  2. MCs

  3. press reporters

  4. cameramen

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. weathermen – phóng viên dự báo thời tiết B. MCs – người dẫn chương trình C. press reporters – phóng viên báo chí D. cameramen – thợ chụp ảnh, quay phim Trong các đáp án, chỉ có D phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn D. Dịch: Chụp ảnh và quay phim diễn viên là những nhiệm vụ chính của thợ chụp ảnh, quay phim.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. weathermen – phóng viên dự báo thời tiết

B. MCs – người dẫn chương trình  

C. press reporters – phóng viên báo chí  

D. cameramen – thợ chụp ảnh, quay phim  

Trong các đáp án, chỉ có D phù hợp về nghĩa. Do đó, ta chọn D.

Dịch: Chụp ảnh và quay phim diễn viên là những nhiệm vụ chính của thợ chụp ảnh, quay phim.

1

Câu hỏi tương tự

Circle the odd out. A. a fever B. a cough C. a stomachache D. a letter

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG