Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: People buy stamps and mail their letters in …………………..

Choose the correct option to complete the following sentence:

People buy stamps and mail their letters in …………………..

  1. hospitals

  2. post offices

  3. book stores

  4. computers

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau Hospitals - bệnh viện Post offices - bưu điện Book stores - hiệu sách Computers - máy tính Các đáp án A, C, D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án B là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là B. Dịch: Mọi người mua tem và gửi thư ở bưu điện.

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. Hospitals - bệnh viện
  2. Post offices - bưu điện
  3. Book stores - hiệu sách
  4. Computers - máy tính

Các đáp án A, C, D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án B là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là B.

Dịch: Mọi người mua tem và gửi thư ở bưu điện.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following sentence: Many people often go to the city _______ to listen to music at the weekend.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG