Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: Our neighborhood is ………………There is a lot of smoke from factories and vehicles.

Choose the correct option to complete the following sentence:

Our neighborhood is ………………There is a lot of smoke from factories and vehicles.

  1. polluted

  2. historic

  3. noisy

  4. boring

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Những từ trên có nghĩa như sau Polluted - ô nhiễm Historic - mang tính lịch sử Noisy - ồn ào Boring - tẻ nhạt Các đáp án B, C và D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án A là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là A. Dịch: Nơi ở của chúng tôi thật ô nhiễm. Có rất nhiều khói bụi từ nhà máy và xe cộ.

Những từ trên có nghĩa như sau

  1. Polluted - ô nhiễm
  2. Historic - mang tính lịch sử
  3. Noisy - ồn ào
  4. Boring - tẻ nhạt

Các đáp án B, C và D không phù hợp về nghĩa. Chỉ có đáp án A là phù hợp. Vậy đáp án đúng của câu này là A.

Dịch: Nơi ở của chúng tôi thật ô nhiễm. Có rất nhiều khói bụi từ nhà máy và xe cộ.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: Hoi An is an …………. town. People there are so …………..

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG