Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: My grandmother used to be a …………… … She sang opera on stage.

Choose the correct option to complete the following sentence:

My grandmother used to be a ……………… She sang opera on stage.  

  1. comedian

  2. singer

  3. dancer

  4. actress

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. comedian – diễn viên hài B. singer – ca s ĩ C. dancer – vũ công D. actress – nữ diễn viên Trong các đáp án, chỉ có B phù hợp nhất về ý nghĩa. Do đó, ta chọn B. Dịch: Bà nội tôi đã từng là một ca s ĩ. Bà ấy hát ô-pê-ra trên sân khấu.

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. comedian – diễn viên hài

B. singer – ca sĩ

C. dancer – vũ công

D. actress – nữ diễn viên

Trong các đáp án, chỉ có B phù hợp nhất về ý nghĩa. Do đó, ta chọn B.

Dịch: Bà nội tôi đã từng là một ca sĩ. Bà ấy hát ô-pê-ra trên sân khấu.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence: My children enjoy watching Doraemon, a famous ………….used to be shown on TV.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG