Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choose the correct option to complete the following sentence: Are you ready to ………. to VOV3 on the radio right now?

Choose the correct option to complete the following sentence:

Are you ready to ………. to VOV3 on the radio right now?

  1. watch

  2. hear

  3. listen

  4. notice

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các từ trên có nghĩa như sau: A. watch – xem B. hear – nghe C. listen – lắng nghe D. notice – để ý Đáp án A và D không phù hợp về mặt ý nghĩa. Đáp án B và C đều là “nghe” nhưng chỉ có “listen” đi với giới từ “to”. Vì vậy, đáp án đúng là C. Dịch: Bạn có sẵn sàng lắng nghe đài VOV3 trên ra-đi-ô ngay bây giờ?

Các từ trên có nghĩa như sau:

A. watch – xem

B. hear – nghe

C. listen – lắng nghe

D. notice – để ý

Đáp án A và D không phù hợp về mặt ý nghĩa. Đáp án B và C đều là “nghe” nhưng chỉ có “listen” đi với giới từ “to”.

Vì vậy, đáp án đúng là C.

Dịch: Bạn có sẵn sàng lắng nghe đài VOV3 trên ra-đi-ô ngay bây giờ?

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the following sentence : The TV programme attracted millions of ______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG